Afbeelding schildpad slang Wudang

Algemene voorwaarden Qidynamic

Deze voorwaarden zijn van toepassingen op Tai Chi, Kung Fu en Qigong lessen voor particulieren georganiseerd door Qidynamic.

Aansprakelijkheid
 1.  Deelname aan de Tai Chi en Qigong lessen voor particulieren van Qidynamic geschiedt geheel voor eigen risico van de deelnemer. Qidynamic kan door de deelnemer derhalve niet aansprakelijk worden gesteld door schade voortvloeiend uit een ongeval, letsel of anderszins, van welke aard dan ook, ten gevolge van deelname aan de activiteiten van Qidynamic.
 2. Qidynamic is niet aansprakelijk voor vermissing van kleding of andere voorwerpen van de deelnemers, die zijn achtergelaten in de kleedkamer, of in de nabijheid van de trainingsruimte.
 3. De deelnemer is gehouden de aanwijzingen van de leiding van Qidynamic, in ieders belang en

  ter verzekering van hygiëne, veiligheid en een goed verloop van de activiteiten, onverwijld op te volgen. De deelnemer is aansprakelijk voor de schade die hij door schuld of opzet (waaronder nalatigheid) toebrengt aan apparatuur of andere eigendommen van Qidynamic of aan derden.

  Betaling lesgeld

   

  1. Betaling van het overeengekomen lesgeld vindt plaats per kwartaal en dient vooruit te geschieden en wel op de eerste dag van de maand. Ingeval van inschrijving in de loop van de maand, zal het lesgeld voor die eerste maand naar rato worden berekend en dit bedrag dient vóór de eerste les van de nieuwe maand te worden voldaan op de wijze zoals hierna bepaald.
  2. In geval van een afzonderlijke cursus dient, in afwijking van het bovenstaande, betaling van het overeengekomen lesgeld ineens in zijn geheel vooruit te geschieden en wel voor de eerste les van de betreffende cursus.
  3. Betaling zal plaatsvinden via een bankoverschrijving. In geval van een afzonderlijke cursus is eveneens d.m.v. een overschrijving via bank mogelijk, mits deze vóór aanvang van de betreffende cursus plaatsvindt en – ingeval van een eigen overboekingopdracht – het verschuldigde bedrag door Qidynamic is ontvangen.
  4. Het lesgeld is ook verschuldigd indien een deelnemer, om welke reden dan ook, één of meer malen niet in staat is aan de les/cursus deel te nemen.
  5. Het bij inschrijving overeengekomen lesgeld kan door de Mirjam Tai Chi eenmaal per jaar worden verhoogd. De deelnemer krijgt hiervan ten minste één maand tevoren een schriftelijke mededeling.
   Duur overeenkomst, opzegging en opzegtermijn.
   1. De deelnameovereenkomst, die wordt aangegaan door middel van een inschrijfformulier, wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, behoudens in geval van een afzonderlijke cursus, en kan door elk van partijen worden opgezegd door hiervan aan de andere partij schriftelijk mededeling te doen.
   2. Opzegging dient te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste één maand. Dit betekent dat indien een van partijen bijvoorbeeld per 1 januari wenst op te zeggen, de schriftelijke mededeling daarvan vóór 1 december door de andere partij moet zijn ontvangen. In geen geval vindt restitutie plaats van reeds voldaan lesgeld. Gedurende de opzegtermijn kunnen de lessen uiteraard nog worden gevolgd.